Presunúť na hlavný obsah

O projekte

Stručný popis

Hlavným cieľom projektu “Lepšie politiky pre výskum a inovácie v menej rozvinutých regiónoch Slovenska“ je skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík pre menej rozvinuté regióny Slovenska. V rámci projektu sa realizujú:

 • Analýzy verejných inovačných politík a vyhodnotenia ich efektov
 • Dátová analýza aktuálneho stavu a potenciálu výskumno - inovačného ekosystému
 • Prípadové štúdie výskumno - inovačného ekosystému
 • Dotazníkový prieskum a štatistické modelovanie pracovných hypotéz

Výsledkom projektu budú odporúčania pre optimalizáciu verejných výskumných a inovačných politík. Výstupy budú zároveň slúžiť pri prípravu národných a regionálnych politík, ale aj ako odporúčania pre európske politiky.

Výstupy projektu značne zvýšia efektívnosť verejnej správy pri nastavovaní verejných výskumných a inovačných politík, zefektívnia riadenie, prinesú lepší monitoring politík a hodnotenia ich dopadu.

Počas projektu používame politiku otvoreného prístup k získaným dátam, ktoré sú k dispozícii verejnosti (pokiaľ to licenčné zmluvy umožňujú). Zároveň zverejňujeme použité metodiky pre jednotlivé analýzy, ktoré môžu byť využité pre ďalšie hodnotenia a pre prípravu verejných politík. To umožní udržateľnosť projektu.

Tvorba výskumných a inovačných politík a ich hodnotenie je jednou z prioritných oblastí, na ktoré sa SOVVA, o.z. zameriava. Našim cieľom je v tom pokračovať aj po ukončení tohto projektu. Priebežne sa uchádzať o projekty tak na národnej (napr. APVV), ako aj na medzinárodnej úrovni (napr. Horizont 2020, Interreg).

Chceme túto oblasť naďalej rozvíjať, a to aj z dôvodu, že v štátnej správe neexistuje analytický útvar, ktorý by sa tomuto venoval. Navyše vidíme dopyt verejného sektora na rôznych úrovniach.

Hlavné a vedľajšie ciele

Hlavný cieľ projektu

Skvalitnenie systému tvorby a implementácie verejných výskumných a inovačných politík pre menej rozvinuté regióny Slovenska.

Špecifické ciele projektu

Analýza existujúcich verejných výskumných a inovačných politík a napĺňania ich cieľov
Komplexná dátová analýza aktuálneho stavu a potenciálu výskumno-inovačného ekosystému v menej rozvinutých regiónoch Slovenska
Unikátne prípadové štúdie z výskumno-inovačného ekosystému menej rozvinutých regiónov Slovenska
Reprezentatívny dotazníkový prieskum pre štatistické overenie hypotéz o zistených kľúčových rozvojových faktoroch ekosystému
Formulácia odporúčaní pre optimalizáciu verejných výskumných a inovačných politík a legislatívy

Spôsoby realizácie

Počas implementácie projektu boli pre každý pracovný balík vyvinuté konkrétne metodiky, podľa ktorých sa riešia. Z hľadiska celého projektu používame predovšetkým nasledovné spôsoby realizácie aktivít:

 • Zber dát a štatistických údajov

  prebieha predovšetkým z verejne dostupných zdrojov (Eurostat, Štatistický úrad, OECD, UNESCO, EIB, World Bank apod.), z dát, ktorými disponuje EK (Cordis, E-corda), slovenské inštitúcie (SK-CRIS, dáta kooperačným programom), z bibliomerických údajov (Scopus, Web of Science, Google Scholar) a databáz patentov (WIPO, EPO, Google Patents, PatLib).

 • Desk research politík, zákonov a analýz

  realizujeme výskum všetkých národných, regionálnych a európskych politík, legislatívy a analýzy týkajúcich sa Slovenska a najmä menej rozvinutých regiónov.

 • Desk research sekundárnej literatúry

  realizujeme tzv. secondary research odbornej literatúry a aktuálnych trendov v oblasti hodnotenia výkonnosti výskumu a inovácií a ich dopadov na ekonomiku a spoločnosť.

 • Prípadové štúdie

  realizujeme empirickým výskumom, skúmame výskumné organizácie a tímy, ich výkonnosť a prepojenie na excelentný výskum v rámci SR a EÚ.

 • Modelovanie

  bude využité na potvrdenie, resp. vyvrátenie hypotéz, ktoré vzniknú v rámci zberu údajov a desk research.

 • Dotazníkový prieskum

  overuje získané údaje z desk research a zberu dát.

 • Štruktúrované individuálne a skupinové rozhovory

  prebiehajú s kľúčovými osobnosťami výskumu a inovácií v regiónoch a na relevantných ústredných orgánoch štátnej správy. Ich cieľom je získať hlbšie informácie a názory, resp. overiť hypotézy.

 • Semináre

  budú zamerané na získanie interakcie odborníkov k získaným výsledkom, analýzam a opatreniam.

 • Okrúhle stoly / workshopy

  za účasti viacerých (do 25) expertov sa budú diskutovať návrhy opatrení, zistenia a výsledky projektov. Cieľom je získať expertný názor zo širšieho publika odborníkov.

 • Konferencie

  v rámci projektu sa uskutočnia 2 konferencie, ktorých cieľom je prezentovať priebežné a záverečné výsledky projektu a navrhované opatrenia. Na každej konferencii sa predpokladá účasť min. 100 participantov.

Pracovné balíky

Hlavný cieľ projektu

Projekt obsahuje jednu oprávnenú aktivitu „Procesy, systémy a politiky v oblasti výskumu a inovácií“, ktorá sa bude realizovať v rámci piatich pracovných balíkov resp. etáp (WP1-5):

Jednotlivé balíky na seba logicky nadväzujú a navzájom sa dopĺňajú, tak aby napĺňali hlavný cieľ projektu a jednotlivé špecifické ciele. Aktivita, ako aj pracovné etapy sú nadefinované tak, aby reflektovali identifikované nedostatky vo verejných politikách, chýbajúce analýzy v oblasti výskumu a inovácií a aktuálne trendy.

Každý pracovný balík obsahuje jasne definované výstupy. Ide predovšetkým o analýzy alebo hodnotenia, resp. odporúčania na lepšie nastavenie verejných politík. Do aktivity a jednotlivých pracovných balíkov budú zapojení tiež predstavitelia verejne a regionálnej správy, a to už od začiatku implementácie projektu. Cieľom je reflektovať ich potreby a následne priniesť expertné odporúčania a analýzy založené na dátach a dôkazoch.