Presunúť na hlavný obsah

Študentská mobilita

Medzinárodná mobilita v rámci vysokoškolského vzdelávania je fenoménom, ktorý nadobúda nové formy a rozširuje sa od mobility študentov a vedeckých pracovníkov fakulty až po pohyb vzdelávacích programov a inštitúcií vrátane online kurzov. Medzinárodná mobilita napomáha šíreniu poznatkov, zlepšovaniu postupov či získavaniu talentov . Štúdium v zahraničí, ako aj stáže, školenia a tréningové programy pomáhajú ľuďom rozvíjať profesionálne, sociálne a kultúrne schopnosti a zvýšiť zamestnateľnosť. Európska únia podporuje medzinárodné výmeny študentov prostredníctvom programov Erasmus + a Horizont 2020, akademických pracovníkov a výskumných pracovníkov a spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a verejnými orgánmi v rôznych krajinách.

Hoci v absolútnom vyjadrení pozorujeme vysoké počty najmä prichádzajúcich do Veľkej Británie, Francúzska či Nemecka, v relatívnom vyjadrení zaznamenávajú najväčšiu mieru mobility dlhodobo Luxembursko a Cyprus, a to či už v ukazovateli prichádzajúcich, tak aj v prípade odchádzajúcich študentov. V Luxembursku predstavujú prichádzajúci študenti 46,7% z celkového počtu, avšak odchádzajúci na mobilitu približne 156%, čo je v rámci európskeho priestoru signifikantne najvyšší odliv v rámci mobilít. Na začiatku sledovaného obdobia tvorili odchádzajúci študenti v Luxembursku dokonca viac ako 250%, tento ukazovateľ má však klesajúci trend, čo možno pripísať aj vládnym investíciám do vedy a výskumu a založenie Luxemburskej univerzity v roku 2003. Zároveň najintenzívnejšia výmena prebieha najmä so susediacimi štátmi, teda s Francúzskom, Belgickom a Nemeckom v prípade prichádzajúcich, odchádzajúci smerujú rovnako najmä do Francúzska a Belgicka, ale aj Veľkej Británie či Rakúska. Vysokou mobilitou sa vyznačuje aj Cyprus, kde prichádzajúci študenti tvoria 23%, odchádzajúci približne 69%. Najväčší podiel prichádzajúcich na Cyprus pochádza zo Španielska, naopak cyperskí študenti smerujú najmä do Grécka či Veľkej Británie.

V roku 2017 bolo do slovenskej mobility zapojených viac ako 40 tisíc študentov, pričom odchádzajúci zo Slovenska predstavovali 32 404 (14 605 v 2004) a zahraniční študenti prichádzajúci na slovenské vysoké školy a univerzity 10 764 (1 548 v 2004). V relatívnom vyjadrení tvoria prichádzajúci zahraniční študenti 6,9% zo všetkých študujúcich na Slovensku a naopak 8,9% slovenských študentov odchádza v rámci študentskej výmeny do zahraničia. Najčastejšou destináciou, do ktorej smerujú slovenskí študenti je Česká republika, kam odchádza až 69,4%. Naopak českí študenti zapojení do mobility na Slovensku tvoria 32,5% (3 500 ľudí), početne zastúpení sú aj Ukrajinci 18,3% (1 965). Vyššiu mobilitu vo všeobecnosti v rámci Európskej únie vykazovali v roku 2018, resp. 2017 ženy, čo sa potvrdzuje aj na Slovensku, kde tvorili ženy 57,7% (55,9 v 2018). V meraní podľa stupňa štúdia bolo najviac zapojených v rámci magisterského štúdia 50,2% a bakalárskeho 43% zo všetkých prichádzajúcich. Zahraniční študenti doktorandského štúdia tvorili 6,7% prichádzajúcich spomedzi všetkých stupňov štúdia. Najvyšší záujem prejavujú zahraniční študenti o zdravotnícke odbory, v ktorých je zapojených 55,8%. S výrazným odskokom sú na druhom mieste zastúpené podnikateľské vedy a právo (9,6%) a na treťom mieste vzdelávanie (8,5%).

Najziskovejšími krajinami sú Veľká Británia a Rakúsko, avšak vysoký nárast oproti roku 2004 vidíme aj v prípade Dánska, Holandska či susediacej Českej republiky, v ktorej takmer 50% mobilít smeruje zo Slovenska. Na druhej strane Slovensko patrí k trom štátom s najzápornejšou bilanciou, pričom oproti roku 2004 sa takmer zdvojnásobila, keď stúpla zo 7,9% na 13,9%. Ako už bolo spomenuté, v relatívnom vyjadrení zaznamenáva najväčší odliv študentov v rámci výmen Cyprus (-51%) a Luxembursko (-109%).

Výrazne najvyšší podiel zahraničných študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia sa nachádza v Luxembursku, a to až 85,2% zo všetkých študentov doktorandského stupňa, nakoľko je Luxembursko krajinou, ktorá je akademicky silno prepojená s okolitými štátmi a zároveň sa v krajina nachádza jediná univerzita, ktorá je však atraktívna pre študentov aj výskumníkov zo zahraničia. Ďalšie miesta, na úrovni 40%, zastávajú Holandsko, Anglicko, Francúzsko a Belgicko. Pod priemernou hranicou 21,4% sa nachádza 10 krajín Európskej únie, počnúc Lotyšskom. Na Slovensku vzrástol podiel zahraničných doktorandov zo 7,3% v roku 2010 na 9,7%. V porovnaní s ostatnými krajinami V4 je Slovensko na treťom mieste, pričom slabšie zastúpenie zahraničných študentov PhD. stupňa majú len v Poľsku, a to na úrovni 2%. Odbory, ktoré sú na Slovensku najviac týmito študentmi preferované sú podnikateľské (26,9%) a zdravotnícke vedy (22%), pričom muži tvoria 69,1% podiel zahraničných doktorandov.

Mobilita výskumníkov

zdieľať článok